این یک فایل صوتی از مکالمه برج مراقبت فرودگاه خمینی با یک هواپیمای خطوط هوایی آسمان در زمان انهدام پرواز ‎PS752 اوکراین است. این فایل صوتی را سایت اوکراینی TCH منتشر کرده و مدعی شده از منابع اطلاعاتی گرفته است.
همه شواهد و نشانه ها بیانگر شلیک برنامه ریزی شده سپاه پاسداران به هواپیمای مسافر بری اوکراین است. خانواده های قربانیان باید از طریق دادگاههای بین المللی اقدام کنند. رژیم و خامنه ای جنایتکار و پاسدارانش نباید از این جنایت بگریزند. در آستانه نمایش انتخابات رژیم همه جنایت هایش را برسرش آوار کنیم.

 

 

 
دوشنبه ۱۴بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah