صبح روز یکشنبه۱۳بهمن ۹۸ گارد ویژه زندان گوهردشت برای بازرسی به سالن ۱۱ بند ۴ این زندان هجوم بردند که به علت بی احترامی و هتک حرمت به زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در حین بازرسی بدنی، درگیری شدیدی بین آنها و گارد ویژه رخ داد.
گارد ویژه در بدو ورود دنبال بهانه برای ایجاد درگیری و سرکوب زندانیان بود. رئیس بند ۴ بنام ولی محمدی میباشد. او به غیر از ریاست بند ۴ ، مدیر داخلی زندان رجایی شهر کرج هم می باشد.
در بازرسی ها وسایل عده ای از زندانیان مفقود و یا شکسته شد و وسایل برخی از زندانیان را هم غارت کرده و به انبار زندان انتقال دادند.
گارد ویژه از زمان سرکار آمدن الله کرم عزیزی به عنوان رییس این زندان، به هر سالنی که هجوم می‌بردند اقدام به غارت اموال و خوردن مواد غذایی زندانیان می‌کردند.
تلفن سالن ۱۱ در روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸به خاطر درگیری به دستور رئیس زندان، قطع شد و زندانیان ازتماس با بیرون محروم شده اند.

 
چهارشنبه ۱۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah