محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران امروز صبح ۱۹بهمن در منزلش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد

 

 
شنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah