سناتور تد کروز یکی از رهبران جمهوریخواهان در نامه ای از توییتر بعنوان یک موجودیت آمریکایی درخواست کرد که روابط تجاری خود را با ایران قطع نماید و گرنه به دلیل دادن اجازه داشتن اکانت به آخوندها و سرکردگان رژیمشان با تحریم ها یی مواجه خواهد شد. او و مارکو روبیو و تام کاتن و مارشا بلکبرن گفته اند که توییتر تحریم های تجاری با ایران را نقض کرده است. این تحریم ها علاوه بر محصولات تولیدی شامل پشتیبانی تکنولوژی نیز می شوند. آقای کروز گفته است که فراهم آوردن بستر اینترنی برای خامنه ای و ظریف نقض تحریم هاست.

 

 

شنبه  ۱۹بهمن ۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah