جواد سکاکی روز ۱۷ بهمن ۹۸ بر اثر بیماری قلبی دیده از جهان فرو بست. زنده یاد جواد سکاکی از ورزشکاران هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بود که نزدیک به پنج سال در زندانهای «دادگستری ، اوین و قزلحصار «در شرایط سخت با سرافرازی تحمل حبس کرد و تا آخرین لحظات عمر خود به راه و آرمان مردمی اش وفادار بود.

یادش گرامی باد
شنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah