منظور از زمانهای بحرانی هم اعتراض اجتماعی مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ است که پس از کشتار معترضین در ابعاد بالا بتوانند به سرعت کشته ها را شبانه دفن کنند.

 
یکشنبه ۲۰بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah