شمار زیادی از مردم نیجریه امروز دوشنبه ۲۱بهمن۹۸در مقابل سفارت رژیم ایران در آبوجا پایتخت نیجریه تظاهرات کردند.
تظاهر کنندگان رژیم ایران را متهم به دخالت در امور داخلی نیجریه و کمک‌رسانی به اعضای گروه IMN یک سازمان مزدور و نیابتی رژیم ایران کردند که خواهان ایجاد بحران در این کشور است.
آنها خواهان اخراج فوری مقامات رژیم ایران و مزدورا نشان از خاک نیجریه شدند.

 
دوشنبه ۲۱بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah