مهران علیپور درقیام آبان۹۸ در اصفهان دستگیر شد و پس از دو ماه زیر شکنجه به بیمارستان منتقل شد و بیستم بهمن ماه ۹۸ جان باخت.
یادش گرامی و راهش در تداوم قیام برای آزادی و استقلال و حاکمیت مردمی پر از رهروان شورشی و جنگاور و قیام آفرین باد.

 

 

 


سه شنبه ۲۲ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah