بنا بر این نظر سنجی ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که رژیم ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان در طی سال‌های آتی خواهد بود. در رده‌بندی کشورهایی که به گمان پرسش‌شوندگان صلح و امینت جهانی را تهدید می‌کنند، آمریکا، کره شمالی، ترکیه و روسیه قرار دارند.» گزارش امنیتی ۲۰۲۰» که بنا بر نظرسنجی شهروندان در آلمان تهیه شده، نشان می‌دهد که یک چهارم از آنان از درگیر شدن آلمان در جنگ نگران هستند.

 
پنجشنبه ۲۴بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah