جنگ گرگها بر سر کرسی جنایت و غارت و چپاول در نمایش انتخابات اوج گرفته اما رقبای خامنه ای چوب دو سر طلا هستند!

 

 

 
جمعه ۲۵بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah