رژیم ایران در بحبوحه بحران های فزاینده انتخابات به اصطلاح مجلس خود را جمعه آینده برگزار خواهد کرد
«انتخابات» امسال در یک محیط کاملا متفاوت همراه با نارضایتی فزاینده مردمی و تشدید قیام ها در یک وضعیت از پیش وخیم برای رژیم است آغاز می شود. مردم ایران با مقابله با سرکوب سیستماتیک حقوق بشر، رأیشان را معمولا با حضورشان در کف خیابانها می دهند.
در اعتراضات بزرگ خود در ماه نوامبر، آنها به تغییر رژیم در تمامیت آن رای دادند.
انتخابات در یکی سرکوب کننده ترین کشورها در جهان چیزی جز یک نمایش مضحک نیست.
رژیم از طریق مفهوم ولایت فقیه(حکومت مطلق آخوندها) بطور موثری قدرت را انحصاری کرده است. ولی فقیه که در حال حاضر علی خامنه ای است، ستمگر نهایی در مورد تمام موضوعات مربوط به کشور است.
مردم ایران رای خود را برای تغییر رژیم در قیام نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ داده اند.
مردم ایران با شعارهای خود «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، :مرگ بر سرکوبگر چه شاه باشه چه رهبر» نشان دادند که آنها خواهان آینده ای عاری از شاه و آخوندها و یک جمهوری سکولار هستند

 
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah