داود براتی از لباس شخصی های نظام که مورد حمله جوانان شورشی قرار گرفت و به شدت مجروح شد

 

 

 

دوشنبه  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah