دانشجویان دانشگاه بین الملل قزوین از از کاندیداهای نمایش انتخابات رژیم در این شهر برای مناظره و پاسخ به سوالاتشان دعوت کرده اند اما بجز دو نفر بقیه حاضرنشده اند و دانشجویان به جای آنها نایلن های پر از سیب زمینی گذاشته اند!

داودحاجی محمدی/سالار قاسمی ؛سیاهکلی و محمدبیگی به این مناظره دعوت شده بودند اما فقط سیاهکلی و محمدبیگی حاضر شده اند.

به نظر ما همین کار هم مشروعیت دادن به این اراذل و اوباش است.

تمامیت این رژیم تمامی ارگانهایش نمایش انتخاباتش و… همه نامشروع و ضد ایرانی است و باید از سوی مردم ایران تحریم وبایکوت شود. حتی باید تک تک این اراذل و اوباش را با اردنگ و پس گردنی از شهر بیرون کرد. رای ما سرنگونی است. بگونه به نمایش انتخابات.

 

 
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah