به گزارش هه نگاو مسئول زندان ارومیە زندانیان را تهدید کردە است کە در صورت شرکت نکردن در انتخابات از هرگونە حق مرخصی و آزادی مشروط محروم خواهند شد.
برپایە گزارشی کە از زندان ارومیە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، طی روزهای گذشتە، مسئولین زندان ارومیە از جملە ”سهرابی“ رئیس این زندان زندانیان را تهدید کردەاند کە شرکت کردن در انتخابات یازدهمین دورە مجلس رژیم اجباری می باشد.
یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، سهرابی در جمع زندانیان گفتە است کە شرکت در این انتخابات برای ما حیاتی بودە و در صورت عدم شرکت در انتخابات مجازات خواهید شد.
بە گفتە این منبع سهرابی گفتە است کە اگر زندانیان در انتخابات شرکت نکنند از هرگونە مرخصی، مرخصی درمانی و حتی آزادی مشروط نیز محروم خواهند شد.

 

 

سه شنبه ۲۹بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah