محمد علاوی که از سوی برهم صالح به عنوان نخست‌وزیر حکومت دست نشانده تعیین‌شده بود به دلیل مخالفت و قیام مردم عراق در نامه‌ای رسمی و نیز یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد از تشکیل کابینه دولت انصراف می‌دهد.
این است محصول مقاومت و پایداری یک ملت.

 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah