رضوانه احمدخانبیگی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین
ازروز دوشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذا زد.
اعتصاب غذای خانم احمدخانبیگی در اعتراض به عدم اعطای مرخصی صورت گرفته است.
بک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در خصوص علت اعتصاب وی به هرانا گفت: “طی روزهای اخیر اسامی زندانیان سیاسی بارها به فهرست کسانی که به مرخصی خواهند رفت، اضافه و مجددا حذف شد. همین امر موجب آزار روانی مضاعفی برای زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان بود. خصوصا آنهایی که با وجود بیماری‌ و واجد شرایط بودن کماکان به مرخصی اعزام نمی‌شوند. رضوانه احمد خانبیگی نیز در اعتراض به همین رفتارها دست به اعتصاب غذا زده است”

 

 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah