برادر عزيزم محمود رئوف بشری دوست، ۶۰ساله و ساكن رشت، متاهل و پدر چهار فرزند، روز جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸بر اثر ابتلا به كرونا در گذشت. آری او از روز جمعه به مهمانی احمد و مامان و ديگر شهدا و صديقان رفته است. همان كرونای ولايت كه در ۴۰سال گذشته زندگی را به كام محمود و ميليونها هموطنم تلخ و روزگارشان را سياه كرده است؛ سرانجام جانش را گرفت.
برادرم محمود طی اين ساليان بارها بخاطر پايداری بر اصول و شرف انسانی اش از سوي مزدوران رژيم مورد اذيت و آزار، دستگيری و تهديد و شكنجه قرار گرفت. بارها او را بخاطر فعاليتهای من و احمد دستگير كردند. بارها تهديدش كردند كه دست از حمايت و ياری ما بردارد. بارها از او خواستند كه عليه ما و مجاهدين موضع بگيرد و وعده دادند كه همه درها را به رويش خواهند گشود؛ اما او مرد و مردانه ايستاد و دست رد به سينه دژخيمان زد.
محمود نازنينم!
برغم ساليان دراز دوری و جدايی ، هميشه در قلب من حضور داشتی و حضور خواهی داشت.
معصومه رئوف بشری دوست

 

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah