سال نو را به همه هموطنان عزیز و دوستداران کانال «بگونه» تبریک و شادباش می گوییم. سالی که گذشت سال قیام و شورش مردم ایران علیه تمامیت رژیم ولایت فقیه بود که در قیام خونین آبان متبلور شد و بیش از ۱۵۰۰ کبوتر سپید و خونین بال میهن سربه پای آزادی نهادند و یاد و نام و راهشان ره توشه ی نبرد ما در سال جدید است. سالی که بدون شک برای مردم ایران سالی سرنوشت ساز است. رژیم ضد ایرانی حاکم بر ایران جز انزوا و بن بست و فرو رفتن در بحران هیچ راه برون رفتی ندارد و در اوج شیوع دادن ویروس کرونا نشان داد تا کجا ضد مردمی و ضد ایرانی است. قربانیان این فاجعه نیز بر کارنامه جنایتبار این رژیم افزوده می شود و حاصل آن خشم و نارضایتی علیه تمامیت این رژیم خواهد بود. با امید به برچیدن بساط این رژیم در سال ۱۳۹۹ به رزم و تلاش خود ادامه دهیم، پیروزی در لحظه لحظه ی این رزم و تلاشهاست.

 

 

 

 

جمعه اول فروردین ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah