حمید کاشانی چند روز است که در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی فرستاده شده و از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین می باشد

 
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah