صدها سینماگر، نویسنده، شاعر، فعال مدنی و هنرمند ایرانی طی بیانیه‌ای با اشاره به گسترش ویروس کرونا و اعطای مرخصی به برخی زندانیان، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده‌اند.
متن کامل این بیانیه در ادامه میآید:
“بیانیه جمعی از نویسندگان، هنرمندان و کنشگران درباره بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان عقیدتی-سیاسی
همزمان با اوجگیری احضارها و بازداشتها و صدور و تأیید احکام حبس نویسندگان و کنشگران، سرایت کورونا به ایران و گسترش روزافزون آن، مکانهای عمومی کشورمان را به قتلگاههای بالفعل بدل کرده است. در حالی که حتی در ایام عادی هم زندانها صدرنشین فهرست مکانهای پرخطرند، با شگفتی بسیار، در بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای اعطای مرخصی نوروزی به محبوسان متهم به جرمهای گوناگون، شاهد رویکردی کاملا متناقض و تبعیضآمیز نسبت به نویسندگان و کنشگران هستیم. اگرچه نفس صدور این بخشنامه بیسابقه یا کمسابقه، خود گویای وقوف متولیان به ابعاد بسیار هولناک وضعیت پیشآمده و اذعان بدان هست.
با این همه در تقریر آن، بی‌اعتنا به مصلحت عمومی و بحران خطرناکی در ابعاد ملی و بین‌المللی، متهمان به «اقدام علیه امنیت ملی» و محکومان به این «جرم» که «محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد»، از مرخصی موقت محروم مانده‌اند. روشن است که بدین گونه شمار زیادی از نویسندگان و کنشگرانی که بدین اتهام مجهول و تعریف ناشده محکوم به حبس‌های سنگین شده‌اند، از این مرخصی ناقابل هم محروم خواهند ماند. البته در عمل هم شاهدیم که برخی از مشمولان همین بخشنامه، بدون هیچ دلیل روشن و پذیرفتنی، همچنان دربند نگهداشته شده‌اند.

از این همه گذشته، شمار احضارها و بازجوییها و دادرسیهای این گونه متهمان هم، که چندی بود افزایش یافته بود، بیش از پیش شده است. در حالی که گزارشهای رسمی حکایت از ترخیص دههاهزار زندانی با اتهامات متنوع میکند، آخرین خبر تا لحظه نوشتن این متن، احضار دور از انتظار سه عضو «محکوم» کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی به زندان است. عجیبتر این که حکم شش ساله کیوان باژن پیشتر در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و نیم کاهش یافته بود، و ایشان حتی در صورت حضور در زندان هم طبق بخشنامه میبایست تا کنون به مرخصی موقت می‌آمدند.
نظر به ماهیت مبهم اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، این متهمان و محکومان طیفهای متنوعی از ایرانیان شناخته‌شده و ناشناس را شامل میشوند که در میانشان بسیاری حتی از پرداخت وثیقه هم ناتوانند، و در این ایام پرخطر که طبق خوشبینانه‌ترین برآوردها هفته‌ها و ماهها ادامه خواهد یافت، در تنگنایی مضاعف قرار گرفته‌اند. امضاکنندگان ذیل، بدینوسیله به نام زندگی، آزادی و عدالت، خواهان اعطای مرخصی به تمام نویسندگان، روزنامه‌نگاران… و فعالان صنفی و مدنی، تا زمان فروکش کردن این امواج مسمومند، و نیز خواستار توقف تمام احضارها، بازجوییها، دادگاهها و … روندهای مشابه انتظامی و قضایی در قبال تمامی این گونه متهمان، و از جمله متهمان به «اقدام علیه امنیت ملی» هستند. حق حیات کمترین حق زندانی است، و کمترین سهم این متهمان و زندانیان، از عدالتی که ما در حقشان خواهانیم.

 

 
سه شنبه ۵فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah