هندبا جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون از ۲۴ مارس ۲۰۲۰ به مدت سه هفته قرنطینه می شود.
ویروس کرونا جهان را قفل و دنیای سرمایه داری را زمین گیر کرده است.
هنوز دانشمندان کشورهای مختلف نتوانسته اند دارویی برای مقابله با ویروس کرونا پیدا کنند.
به رغم برخورداری بشر از علم و تکنولوژی تا کنون در مقابله با ویروس کرونا ناتوان است و تنها گزینه قرنطینه کردن شهرها و شهروندان و کشورهاست.
سرمایه داری که با تمام اسب هایش در جاده مال اندوزی می تاخت و کمترین بودجه‌ها خرج علم و تکنولوژی برای خدمات و سلامت و رفاه اجتماعی اختصاص می داد، اکنون در برابر یک چالش بزرگ قرار گرفته است.
یک دگرگونی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی ضروری است.
اکنون خودروهای لوکس و گرانقیمت، مدهای لباس و فوتبالیست های گران قیمت و … بکار نمی آیند.
تجهیزات و دارو و بیمارستان و بهداشت و خدمات پزشکی و پزشک و پرستار و همبستگی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی کارایی دارند.
دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری مانند رژیم ایران ویروسی خطرناک هستند که باید ریشه کن شوند

 

 
سه شنبه ۵فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah