پرنس چارلز ولیعهد انگلستان ویروس کرونا دارد

به گزارش روزنامه دیلی میل آزمایش ولیعهد ۷۱ ساله انگستان مثبت بوده

و وی به ویروس کرونا مبتلا شده است.

ولیعهد انگلستان در کاخ بالمورال در اسکاتلند قرنطینه شده است.

 

 
چهارشنبه ۶فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah