برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حدودا ٢٠٠ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە از روز شنبە ٩ فروردین ٩٩  بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات و خدمات بهداشتی در بند زنان و همچنین مخالفت مسئولین با آزادی موقت آنها پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان، دست بە اعتصاب غذا زدەاند.
یکی از زنان زندانی اعلام کرد کە، تمامی زنان محبوس در بند زنان نهار روز شنبە را تحویل نگرفتە و آن را بە زمین ریختە و اعلام کردەاند تا زمانی کە از حق آزادی موقت برخوردار نشوند، بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد.
اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان بنام ”فاطمە علی زادە“ پنجاه و سه سالە و اهل کرمانشاه بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است. فاطمە علی زادە یک روز قبل از مرگش حالش وخیم بودە و علی رغم مطلع کردن کادر درمانی، هیچ کدام از آنها برای درمان وی اقدام نکردەاند.

 

 
دوشنبه ۱۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah