به اطلاع می رساند از تاریخ ۹۹/۱/۱۴ تماسهای عباس واحدیان زندانی سیاسی محبوس در زندان ‌وکیل آباد مشهد قطع و ما خانواده وی به شدت در نگرانی و اضطراب بسر می بریم، به چه دلیل نمیدانیم.

آیا نگرانیها و مشکلات ناشی از زندان بودن عباس واحدیان برای مادر (در بستر بیماری)، سه فرزند و همسرش کافی نیست که قطع تماس ناگهانی هم به آن اضافه شد.

محض رضای خدا دقیقه ای خود را به جای خانواده های زندانیان سیاسی بگذارید و کمی تفکر کنید که به هر دلیل، بهتر نبود توسط خود زندانی در آخرین تماس خانواده را مطلع و در این شرایط بحرانی اپیدمی ویروس کرونا باعث نگرانی و تشویش خاطر خانواده اش نمی شدید!

شهلا جهان بین همسر
هنگامه واحدیان فرزند عباس واحدیان
۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹

 

 

 

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah