روز سه شنبه ۱۲فروردين ماه ۱۳۹۹؛ زندانيان زندان شيبان مورد شكنجه و با شليك مستقيم مجروح شدند. منابع محلى اسامى بعضى از سركوبگران را ارسال كردند. از جمله افراد شناسایی شده غلام نژاد و آزاده نام دارند که با بیرحمی دستور شلیک و شکنجه زندانیان را داده اند.

 

 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah