بنا به گزارش کولبرنیوزبیدادگاه رژیم در مریوان وریا دل انگیز فعال مدنی را به چهار ماه زندان و بیست وچهار ضربه شلاق محکوم کرد
وریا دل انگیز به اتهام به اصطلاح اخلال در نظم عمومی به چهار ماه زندان و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد.

 

 

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah