بشریت وارد دوره  «ناشناخته ای» شده است. «برای نجات جان آدمیان نیمی از جمعیت جهان را متوقف کرده ایم و این در تاریخ ما بی سابقه است مضاف بر اینکه هیچ تصوری از سرانجام بحران جهانی حاضر نداریم.نمیدانیم که آیا در شروع یا در میانۀ بحران هستیم.»
امانوئل ماکرون سپس افزوده است : «هرگز خیالپردازی نکرده ام، زیرا، همواره خود را به دست سرنوشت سپرده ام و اکنون باید خود را در معرض سرنوشت خویش قرار داد… و این جایی است که اکنون ایستاده ام، آماده برای جنگیدن و دفاع از اعتقاداتم و در عین حال تلاش برای فهمیدن آنچه غیرقابل تصور به نظر می رسد.»

 

 

 

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah