سفر جواد ظریف ماله کش اعظم جنایت و فساد رژیم به سوریه و دیدار با بشار اسد دیکتاتور سفاک و خونریز حاکم بر این کشور

در همین رابطه سحنگوی ورارت خارجه آمریکا نوشت که : باید دید »توجیه گر ارشد رژیم» امروز چقدر «پول غارت شده» به دمشق برده است. تردیدی نیست رژیم سوریه در این شرایط که دنیا به خاطر شیوع و کشتار ویروس کرونا دچار بحران و رکود افتصادی است و بسیاری شرکت ها در نتیجه این بحران ورشکست شده یا میشوند. نفت به دلیل خریدار نداشتن روی دست تولید کنندگان مانده و مفت و مجانی هم خریدار ندارد خامنه ای با فرستادن ظریف به یاری اسد شتافته است و رژیم اسد باحمایت مالی رژیم ایران و حمایت نظامی روسیه توانسته و می تواندسرپا بماند. پس حدس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کاملا درست است با کیسه های پول به غارت برده مردم ایران رفته است به دیدار بشار اسد.

 

 

 
سه شنبه ۲اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah