بنا به گزارش یک شهروند از تبریز روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت یک زندانی مجروح در زندان تبریز بنام شهرام بایگان با وجود جراحات اعدام شد.
شهرام بایگان در جریان شورش زندانیان زندان تبریز بخاطر شیوع ویروس کرونا در زندان مجروح شده بود و بدون اطلاع خانواده اش توسط دژخیمان رژیم در زندان تبریز به جوخه اعدام سپرده شد.

 

جمعه ۵اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah