روز یکشنبه ۸اردیبهشت رییس شورای قلابی شهر تهران با اشاره به فشارها و محدودیتهای جدی که به دانشجویان در دانشگاهها اعمال می‌شود و عواقبی که این بی‌توجهی‌ها در پی خواهد داشت و منجر به اعتراض های دانشجویی خواهد شد هشدار داد و از مراکز قدرت و سرکوب رژیم خواست که احساس امنیت و آزادی را به جنبش دانشجویی بازگردانند!
یکی از عناصر انجمن به‌اصطلاح اسلامی دانشگاه موسوم به بهشتی از سخت شدن شرایط خبر داد و این‌که با تجمع‌های دانشجویی برخورد امنیتی می‌شود و فضای ارعاب علیه دانشجویان بسیار شدید است.
محسن هاشمی درباره پیآمدهای این وضعیت گفت: «اگر جنبش دانشجویی نشاط و پویایی خود را از دست بدهد و به‌عنوان یک جریان آرمان‌گرا و آزادیخواه، در جامعه نقش پیشرو و جلودار جریانهای اجتماعی را ایفا نکند، سایر اقشار و طبقات اجتماعی که ترقی‌خواهی و روشنفکری جنبش دانشجویی را ندارند، محور اعتراضات و تحول‌خواهی اجتماعی خواهند شد».
فقر، معضلات عدیده اجتماعی، فشارهای سیاسی و نبود آزادی از جمله فاکتورهای مهمی هستند که اقشار مختلف ایرانی را به اعتراض و قیام وا می دارد و البته در این رابطه ترس از قشر دانشجو که قشر پیشرو و فرهیخته جامعه می باشد کاملا قابل فهم است اما براندازی این دیکتاتوری ها با اعمال همه سرکوب ها و تدابیر ناگزیر و اجتناب ناپذیر است

 

 
دوشنبه ۸اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah