دوستان کارگر؛
رسیدن به دنیای شاد و آزاد و برابر، دنیای آرزو ها، دنیای بدور از فقر و فلاکت و استثمار،خواب و خیال نیست، این حکم با حضور نیروی طبقه ما یعنی طبقه کارگر امکان پذیر است.
برای رسیدن به دنیای آرزو هایمان، برای رهایی از رنج و تحقیر و نداری در کنار هم قرار گیریم، چرا که ما درد مشترکیم!
اول ماه مه روز جهانی کارگر بر شما کارگران عزیز پیروز باد.
علی نجاتی بازنشسته سندیکای نیشکر هفت تپه
۱۱ اردببهشت ماه ۱۳۹۹

 

 

جمعه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah