پس از انگلیس، دُوُمین شریک مُهم تجاری ج.ا نیز «عقبه استراتژیک» آن را نشانه گرفت. آلمان، گروه دست نشانده رژیم مُلاها در لُبنان را در ردیف سازمانهای تروریستی قرار داده و فعالیت آن را ممنوع کرده است.
پُلیس آلمان به گونه همزمان در چند ایالت این کشور، مراکز شناخته شده حزب الله را که شامل تعدادی «انجُمن فرهنگی» و منزل مسکونی می شد، مورد بازرسی قرار داده و تجهیزات و اسنادی را ضبط کرده است؛ اقدامی که چنین می نماید برای کشیدن خط تاکید زیر تصمیم برلین باشد.
پارلمان آلمان چهار ماه پیش طرحی را در این باره به تصویب رساند که تا اجرایی شدن آن، دستگاه امنیتی و پُلیس این کشور به شناسایی ساختارهای سازمانی، مراکز پوششی و حامیان این گروه بُنیادگرا در آلمان پرداختند. از جُمله زیرمجموعه های این گروه، یک مرکز خیریه ای زیر تابلوی «پروژه کودکان یتیم» است که به گردآوری پول و کُمک مالی برای جذب عاملان عملیاتهای انتحاری و تامین خانواده آنها می پردازد.
در دی ماه سال گذشته، زمانی که انگلیس باند جنگ سالار لُبنانی را در فهرست گروه های تروریستی گنجاند، نخُستین شکاف در سیاست دیرینه شُرکای اُروپایی مُلاها آشکار گردید. تا آن هنگام، لندن، برلین و پاریس با تقسیم حزب الله به دو شاخه نظامی و سیاسی و تروریستی شناختن اولی و مُجاز دانستن دُوُمی، استدلالی حُقوقی برای برخورد نکردن به آن برای خود تراشیده بودند؛ یک تقسیم بندی ساختگی که قبل از همه برای راضی نگه داشتن اربابان حزب الله در تهران از آستین بیرون آورده شده بود.
از این رو می توان گفت که نوع رویکرد «سه تُفنگدار» به این گروه نیابتی همواره تابعی از گرمی یا سردی مُناسبات آنها با رژیم مُلاها بوده است. بنابراین، خارج کردن کارت حزب الله از بازی از سوی آلمان و انگلیس نشانه خوبی برای آقای خامنه ای و همدستانش نیست. از سوی دیگر، این اقدام تمام سرمایه گذاری و اُمید حاکمان ج.ا در جا انداختن باند مزبور در ساختار رسمی لُبنان، مصونیت یافتن آن از طریق کسب جایگاه دولتی و در نهایت جامه قانونی پوشاندن به مُداخله گری خود در این کشور را بر باد داده است.
با این حال آلمان و انگلیس تنها نُقاطی نیست که حزب الله در آنجا زیر ضرب رفته است. در لُبنان پس از یک دوره وقفه به دلیل شیوع کُرونا، اعتراضهای توده ای علیه آن و فساد و نابرابری بار دیگر شُعله ور شده است. حملات علیه دست نشاندگان حاکمان ایران به ویژه به دلیل گُسترش ویروس در این کشور تشدید گردیده. حزب الله برای هفته ها سرسختانه مانع قطع پروازها از و به ایران و توقُف سفر به کانون اپیدمی شد و به این ترتیب از چشم تظاهرکنندگان لُبنانی عامل شناسنامه دار پخش ویروس شناخته می شود.
انگلیس و آلمان از یک موضع روشن همچون مُعترضان لُبنانی در باره حزب الله و اربابش برخوردار نیستند. آنها اگرچه بر یک ناهمگونی ساختگی در سیاست خارجی خود غلبه کرده و شاخه تراشی برای حزب الله را کنار گذاشته اند. اکنون اما با یک ناهمگونی واقعی روبرو هستند؛ همان دلایلی که موجب طبقه بندی تروریستی گروه مزبور گردیده، به گونه بی واسطه تری شامل آمران آن نیز می شود!
منصور امان
منبع جُنک خبر

 

 
یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah