روز یکشنبە ١٤ اردیبهشت ٩٩  یک کولبر جوان اهل بانە محمود مرادی فرزند جلال با شلیک مستقیم نیروهای رژیم  بە قتل رسید.

یکی از نزدیکان خانوادە مرادی طی تماسی تلفنی با هەنگاو اعلام کرد کە، محمود مرادی ٢٢ سالە در مرز ”هەنگەژال“ بانە از سوی نیروهای مسلح بدون هیچ گونە اخطار قبلی مورد هدف قرار گرفتە و گلولەای بە شکم وی برخورد و همانجا جانش را از دست دادە است.
این کولبر جوان اهل روستای قلی آباد بانە بودە و جسد وی امروز در روستای زادگاهش بە خاک سپردە شد. وی سە هفتە پیش زندگی مشترک خود را آغاز کردە بود.
از سوی دیگر، شامگاه گذشتە، یک کولبر اهل پیرانشهر و ساکن بخش ربط سردشت با هویت ”محمد ابراهیم زادە“ در ارتفاعات کانی زرد سردشت با شلیک مستقیم نیروهای رژیم  بە قتل رسید.
این کولبر ٣٧ سالە متاهل و پدر سە فرزند نیز بودە است.

 

 

یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah