بانک مرکزی رژیم هنگام ارائه این پیشنهاد به دولت و سپس مجلس رژیم گفته بود: تورم انباشته ۴دهه اخیرِ اقتصاد کشور، موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است. این واقعیت در کنار محدودیت‌هایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده است.
بهمنی عضو مجلس قلابی رژیم در مورد تصویب این لایحه تأکید کرد که تحلیل تورم در ۵۰سال گذشته که ۴۰سال آن در حاکمیت رژیم آخوندی بوده است نشان می‌دهد «قیمتها ۳۶۰۰برابر رشد» کرده‌اند. او گفت در همین مدت اسکناس رسمی ۵۰برابر افزایش داشته است.
در مرداد گذشته کارشناسان رژیم از هر دو باند حاکمیت، طرح حذف چهار صفر از پول رسمی را اقدامی برای «حساسیت زدایی از اختلاس‌ها» و «پاک کردن صورت مسأله عوامل تورم و رکود» توصیف کرده و نوشتند:
سیاســت برداشتن صفر از ریال در ایران، بدون بــه راه‌انداختن سیاست‌های ساختاری برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور سودی نخواهد داشت و رفرم پولی وقتی باید انجام شود که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و در اقتصاد پرنوسان ارزش پول ملی هم ثبات ندارد.

 

دوشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah