به گزارش کمپین فعالین بلوچ نیمه شب گذشته مأموران جنایتکار آگاهی ایرانشهر به منزل مهدی پوریا ۱۹ ساله و برادرش محمد پوریا ۱۷ ساله حمله کرده و آنها را از خواب بیدار کردند و در مقابل چشمان مادرش به قتل رساندند. مادر این دو جوان با دیدن این صحنه هولناک قتل فرزندانش سکته کرده است.
احمد پوریا برادر دو تن از افراد کشته شده به کمپین فعالین بلوچ گفت: «صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۱ ماموران انتظامی به منزل ما حمله کردند و محمد و مهدی پوریان ۱۸ و ۲۰ ساله فرزند امیر که در خواب بودند را بیدار کرده و پس از ضرب و شتم آنها را کشتند؛ ماموران آگاهی ایرانشهر پس از ضرب و شتم محمد و مهدی جلوی چشمان مادرشان، به آنها دستور فرار دادند که مهدی پوریا در حال دویدن از پشت بهش شلیک کرده و کشتند اما محمد حاضر به این کار نشده و او را داخل خانه جلوی چشمان مادر به سمت او شلیک کرده و او را کشته اند».
احمد پوریا می‌گوید در این یورش نیروهای انتظامی مادر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند بطوریکه مادرش که شاهد این جریان بود سکته قلبی کرده و پدرش نیز تعادل روانی خود را از دست داده است.

 

 

 

پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah