زهرا ناظوری همسر عبدالرسول مرتضوی از زندانیان امضاکننده بیانیه «استعفای علی خامنه ای» در اعتراض به ظلم و جور نظام علی خامنه ای دست به خودکشی زد و هم اکنون در بیمارستان تحت مراقبتهای ویژه است.
زهرا ناظوری قبل از این اقدام در اینستاگرام خود نوشت؛
همه راهی را برای رساندن صدایم امتحان کردم اما تاثیری نداشت.
امشب، بدلیل فشارهای زیاد از همه کس و همه طرف: تهدید از طرف حکومت و تحت فشار قرار دادن خانوادم و استفاده از اونها برای جلوگیری از فعالیتهام، زیر منگنه خانواده بودن، عدم حمایت دوست و فامیل و خانواده، دور شدن دوست و آشنا بدلیل فعالیت سیاسی‌ام و وضعیت همسرم، تهمت و افترا از طرف فامیل و دوست وآشنا ، حتی فشار از طرف خود همسرم… با اینکه مایل نیستم اما چاره‌ای جز خودکشی ندارم.
اگر جانم را ازدست دادم مسئولیتش بعهده حکومتی است که روز به روز جامعه را غرق در فساد کرد و به تباهی کشاند.
زهرا ناظوری

 
شنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah