بنا به گزارشات رسیده صبح روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ نیروهای سپاه در مرز ”بلەسور سفلی“ واقع در شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و دو کولبر دیگر را بە شدت زخمی کردەاند.
در نتیجە تیراندازی این نیروها، یک کولبر با هویت ”لقمان چهارگوشە“ بە قتل رسیدە و دو کولبر دیگر بە نام های ”منصور چهارگوشە“ و ”میثم محمدی“ بە شدت مجروح شدەاند.
از سوی دیگر و هم زمان، یک کولبر اهل بانە با هویت ”کیوان کوثری“ در حین کولبری در ارتفاعات مرزی چومان این شهرستان،در اثر سقوط از صخرە جانش را از دست دادە است.
این کولبر جوان متاهل و پدر دو فرزند بودە است.

 
شنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah