برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، غروب روز دوشنبە ٢٢ اردیبهشت ٩٩  زندانیان محبوس در بند های امن، حمایت و تلاش بە نشانە اعتراض بە شیوع گستردە ویروس کرونا در زندان و کم کاری مسئولین زندان دست بە شورش زدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع از داخل زندان ارومیە، زندانیان بند امن زندان بند را بە آتش کشیدە و تمامی پتوها را آتش زدەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە علیرغم شیوع ویروس کرونا ١٨٠ نفر در بند امن نگهداری می شوند این در حالی است کە ظرفیت این بند ٥٠ نفر می باشد و در بند تلاش هم کە ظرفیت آن ٢٠ زندانی می باشد ٩٠ نفر نگهداری می شوند.
این منبع در ادامە اعلام کرد کە بند تلاش کە ٩٠ نفر در آن نگهداری می شود تنها یک حمام و دستشویی دارد کە این منجر شدە تا صفهای طولانی برای امور بهداشتی تشکیل شود.
منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە کلیە پتوهایی کە بە زندانیان محبوس در این بند در نظر گرفتە شدە قبلا در بند ١٥، ٣ و ٤ زندان ارومیە کە موارد زیادی از ابتلا بە کرونا در آنها ثبت شدە بە کار گرفتە شدە است.
ساعت ٢٢ بە وقت ایران: درب ورودی زندان کاملا بستە شدە و نیروهای امنیتی بر بام زندان مستقر شدە و با پرتاب نورافکن محوطە زندان را روشن می کنند.

 

 

 

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah