روزنامه حکومتی همدلی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۹ به موج جدید گسترش کرونا در تهران اعتراف کرد و نوشت: اگر چه این روزها استان خوزستان از حیث شیوع کرونا در صدر اخبار قرار دارد و نگاهها را به سمت خود جذب کرده است، اما اپیدمی کرونا در تهران نه تنها به قوت خود باقی است، بلکه این ویروس آرام و چراغ خاموش در حال پیشروی است؛ به‌نحوی که برخی به‌دلیل روند صعودی کرونا در تهران پیشنهاد قرنطینه شدیدتری می‌دهند.

 

 

 

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah