به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی احکام حبس هفت تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان این استان را به صورت گروهی صادر کرد.
محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه تجدید نظر این استان به مجموعا ۲۵ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

این افراد پیشتر در مرحله بدوی مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.
محمدرضا رمضان زاده به ۸ سال حبس تعزیری، حسین رمضان پور به ۴ سال حبس تعزیری، آقایان سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجایی هر یک به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

 

 

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah