بامداد روز دوشنبە سی اردیبهشت نودونه، نیروهای رژیم در نزدیکی کرمانشاه بە ظن حمل کالای قاچاق خودرو یک جوان هجده سالە را مورد تعقیب قرار دادە و مبادرت به شلیک به صورت مستقیم نموده اند.
در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی خودرو واژگون شدە و رانندە جوان آن بنام ”بهزاد صالحی“ فرزند جهانگیر جانش را از دست داده است. بهزاد صالحی اهل روستای ”شش بیدعلیا“ از توابع شهرستان روانسر بود.

 

 

 
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah