بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١ خرداد ٩٩ نیروهای جنایتکار رژیم مستقر در پایگاه مرزی بیتوش سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر را زخمی کردند.
نامهای این دو کولبر ”منصور“ ٣٠ سالە اهل روستای ”باغی“ و ”بختیار“ ٣٢ سالە اهل روستای ”شلماش“ می باشد.
این دو کولبر برای مداوا بە مراکز درمانی منتقل شدە و وضعیت عمومی یکی از آنها وخیم اعلام شدە است.
فیلمی از حمل یکی از این کولبران مجروح

 

 
جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah