درود دوستان
امروز جمعه ۲خرداد۹۹ شصت وهفتمین سالروز تولد همسرم اقای سیدهاشم خواستار نماینده معلمان ازاده ایران است که از آخرین دستگیری وزندانی شدنش درسلولهای انفرادی اطلاعات وزندان وکیل آبادمشهد ۲۶۵ روز می گذرد از ۲۳ بهمن ۹۸ که به زندان وکیل اباد منتقل شده اندبه علت شیوع بیماری کرونا هیچ ملاقات حضوری نداشته ایم وملاقات کابینی به علت الودگی محیط زندان فقط ۳نوبت داشته ایم به تلفن گاه گاهی از ایشان ودوستانشان باخانواده درحضور دومامور حفاظت زندان دلخوش بودیم که :
مامورین ناظر برتلفن زندان جمله جمله مکالمات ما را کنترل می کردند وحق نداشتیم غیر از سلام واحوالپرسی وصحبت درمورد مسائل زندگی خصوصی صحبت کنیم درغیر این صورت تلفن را قطع می کردند همسرم ودوستانش مطلع شدند که مامورین ناظرعلاوه برکنترل تلفن زندان اسرار خانوادگی وحریم خصوصی خانواده ها را برای دیگران فاش می کنند لذا از روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۹۹همه انها بعنوان اعتراض به وضعیت موجود اعتصاب تلفن خودرا اغاز کرده اند ودراین زمان که بیماری کرونا بیداد می کند وهمسرم هم به بیماری فشارخون وبیماری گوارشی که هردو بیماری سوغات زندان وکیل اباد است مبتلا می باشند بیخبری ما از وضعیت انها بسیار بغرنج است
هرروز ازاین باغ بری می رسد
تازه‌تر از تازه تری می رسد
خداوندا خودت کمک کن
صدیقه مالکی فرد ۲خرداد۹۹

 

5828f02bd0686a5a64d47

 

شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah