كارگران شهردارى منطقه شش اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوقشان طبق مصوبه شوراى عالى كار در سال ۱۳۹۹ و پرداخت نشدن حقوق معوقه ،براى چند روز متوالى اعتراض و دست از كار كشيدند.

به گزارش  کانال خاکزدگان پنجشنبه اول خردادماه ۱۳۹۹؛ شهردارى اهواز از طريق پيمانكار ،كارگران جديدى را استخدام و بجاى كارگران سابق سر كار مى آورد كه با اعتراض كارگران مواجه مى شوند. سپس مسؤولين شهردارى با يگان ويژه سرکوبگر تماس گرفته و به كارگران هجوم مى كنند و چند تن از كارگران مورد ضرب وشتم و مجروح مى شوند.

يكى از كارگران  زحمتکش مى گويد: «ما بجز دستمزد خود چيزى نخواستيم، عيد رسيد و براى فرزندانمان چيزى نخريديم مورد ضرب وشتم نيروهاى يگان ويژه شديم، يكى از دوستانمان بنام «محمد منصورى »از ناحيه دست وديگرى از ناحيه پا با تير مجروح شدند و يكى از كارگران بنام «رضا شريفى »بازداشت كردند و روز جمعه دوم خرداد ماه ۱۳۹۹به دليل اصابت تير به ناحيه كمر جهت معالجه آزادش كردند».

اين كارگر افزود: «علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری اهواز به ما قول وقرارهائى داد اما بجاى اينكه وضعيت ما را روشن كند، نيروهاى يگان ويژه را براى ما فرستاد». روز جمعه دوم  خردادماه ۱۳۹۹؛ نيروهاى امنيتى با تماس با كارگران شهردارى منطقه شش شهردارى اهواز از جمله على منصورى، جعفر منصورى، جمال سواعدى، ياسر بيت صياح، رسول سوارى ، رسول مرمزى و فاضل چنانى آنها را نسبت به ادامه به اعتراض و تجمع تهديد كردند.

 

 

 

 

 

photo_2020-05-23_12-36-25

 

 

photo_2020-05-23_12-59-05

 
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah