امیر پرویز پویان یکی از چهره‌های درخشان مبارزه مسلحانه انقلابی خلق ماست که با‌ یاری فداییان شهید مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی در پایه‌گذاری سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.
امیر پرویز پویان و یارانش در دوران اختناق رژیم‌ شاه با مرزبندی قاطع و انقلابی در مقابل حزب مردم‌فروش توده و ماهیت تسلیم‌طلب و ضدانقلابی آن‌ و در شرایطی که حزب توده در وحشت از دیکتاتوری پلیسی رژیم‌ شاه دست‌زدن به‌هر‌گونه «عمل» را عامل تشدید خفقان پلیسی و نوعی خودکشی تلقی می‌کرد و آنرا از اساس مردود می‌شمرد، سد بی‌عملی را شکستند و با عزم استوار و رزم انقلابی خود زنده‌بودن یک خلق را در صحنه‌های پرشور نبرد انقلابی مسلحانه بنمایش گذاشتند.
از امیر پرویز پویان آثار ارزشمندی به‌یادگار مانده که از جمله «بازگشت به‌ ناکجاآباد» و «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا» را می‌توان نام برد. در این‌آثار، پویان برای درهم‌شکستن افسانه شکست‌ناپذیری دشمن، شجاعانه به‌ تبلیغ و ترویج «ضرورت اعمال قهر انقلابی» از سوی عنصر «پیشتاز» پرداخت.

 
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah