محمد لله زهی، سرباز معلم روستای کلیردن پشامگ شهرستان راسک با گذشت یازده روز، کماکان هیچ اطلاعی از او در دست نیست.

این امر موجب نگرانی روز افزون خانواده و نزدیکان وی شده است. وی توسط ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات سپاه بدون برگه قضایی در دوراهی پشامگ و با توسل به زور بازداشت شده است.

از علت دقیق بازداشت نامبرده و محل نگهداری وی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

 

 

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah