تخریب منازل هموطنان عرب خوزستانی در بهبهان توسط نیروهای سرکوبگر

روز چهارشنبه ۷خردادماه ۹۹؛ منازل شماری از هموطنان عرب خوزستانی در بهبهان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم تخریب شد.

در سالهای جنگ ضدمیهنی خانه‌های این هموطنان بر اثر جنگ تخریب شد و به اطراف شهر بهبهان منتقل شدند و طی این مدت در این محل سکنی گزیدند.

زمینها و املاک این شهروندان در بستان(‌ مناطق سویبله و چزابه)،‌ توسط شرکتهای نفتی غصب شده است.و این شهروندان نیز در شهرکهای بهبهان برای خود خانه ساختند و به زندگی‌شان طی این سالیان در آنجا ادامه دادند.

اکنون پس از گذشت سالها توسط نیروهای امنیتی اقدام به تخریب تنها سرپناه این مردم محروم کردند.

 

یکی از شهروندان به نیرویهای سرکوبگر می‌گوید: بخدا بی‌قانونیه .کی آورده ؟‌کی درست کرده این خانه را برای من؟ خامنه‌ای درست کرده؟‌ خودمان ساختیم. کی ساخته برای من؟ رهبر ساخته برای من؟ من از بستان به اینجا آمدم. خودم این خانه را ساختم.

 

 

 
چهارشنبه ۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah