سازمان عفو بین الملل: از سر بریده شدن رومینا اشرفی، دختر سیزده ساله ای که بدست پدرش در یک «قتل ناموسی» در ایران سربریده شد، شوکه شدیم. از اینکه مقامات دولتی ایران درخواستهای مکرر رومینا برای حفاظت از دست پدر خشن و بدرفتارش را نادیده گرفتند ابراز انزجار می کنیم.

ما مقامات ایران و قانونگذاران آنرا را فرا می خوانیم که به مصونیت از مجازات در مقابل خشونت علیه دختران و زنان پایان دهند و خشونتهای خانوادگی را جرم اعلام کنند. آنها باید بند سیصد و یک قانون مجازات را اصلاح کنند تا اطمینان حاصل شود مؤاخذه متناسب با شدت جنایت و جرم بدون متوسل شدن به اعدام صورت می گیرد.

 

 
پنجشنبه ۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah