به گزارش منابع حقوق بشر از اهواز در منطقه ملاشيه جنوب شهر اهواز در يكم خردادماه ٩٩ شمارى از فعالان عرب توسط اداره اطلاعات سرکوبگربازداشت شدند.
اسامى بعضى از بازداشت شدگان به شرح زير است:
١- ابراهيم سيلاوى، ٢- قاسم سيلاوى ،٣-خالد سيلاوى فرزند نبی، ٤- جعفر سيلاوى، ٥-فيصل سيلاوى،٦-ايوب خررجی ،٧-یوسف خزرجی ،٨-جميل سيلاوی ،٩-خليل سيلاوی ،١٠-ابراهيم كروشاوی ١١-محمد كروشات،١٢-عبدالكريم خسرجى،١٣-محمد شريفى،١٤-كاظم عباس درجال، ١٥-رياض زهيرى، ١٦-سجاد الحایی،١٧-حسين بالدى
بنا به همين گزارش در نيمه ماه رمضان بيش از هیچده نفر از جوانان شهرستان ماهشهر و مناطق كوره ها توسط اداره اطلاعات بازداشت و تا كنون خانواده هاى آنها از دليل بازداشت شان اطلاعى ندارند.
در شانزدهم ارديبهشت ٩٩ نيز؛ تعدادى از فعالان عرب در منطقه عين دو در غرب شهر اهواز بنام هاى سيد مجيد هاشمى فرزند محمد ، سيد على هاشمى فرزند محمد و جعفر صياحى فرزند ناصر نيز بازداشت شدند.
به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز از شهر سوسنگرد نيز در آستانه عيد فطر؛
فالح مزرعه فرزند غافل، مهدی مغينمى فرزند شلش و رسول نيسى فرزند مظلوم توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند.

 

به گزارش هەنگاو روز چهارشنبە ٧ خرداد ٩٩ کژوان آزادیان دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان و از فعالین زیست محیطی این شهر جهت سپری نمودن دوران دو ماهە محکومیت خود بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
کژوان آزادیان اهل روستای ”یگنیجە“، روز شنبە ٢٨ اردیبهشت ٩٨ از سوی نیروهای بدنام ادارە اطلاعات بازداشت و پس از پنج روز با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شد.
وی سال گذشتە از سوی بیدادگاه انقلاب مریوان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون بە تحمل ١ سال حبس محکوم گردید کە این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٢ ماه کاهش یافت.

همچنین روح اللە میرزایی، هموطن کرد اهل ایلام از روز سەشنبە ١٦ اریبهشت ٩٩ جهت سپری نمودن دوران و سالە محکومیت خود بازداشت و بە زندان اوین تهران منتقل شدە است.
روح اللە میرزایی ٣٧ سالە، در تاریخ ٢ اردیبهشت ٩٨ بە دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بە بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و ٤ خرداد ماه همان سال با تودیع وثیقە و موقتا از زندان آزاد شد.
این فعال مدنی نهایتا پاییز سال گذشتە از سوی شعبە ٢٣ دادگاه انقلاب تهران بە اتهام ”توهین بە رهبری وفعالیت تبلیغی علیە نظام در فضای مجازی“ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

 

 

 
پنجشنبه ۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah