خلیل مرادی از آبان ماە سال ٩٧ توسط ماموران سرکوبگر دستگیر شدە است. خانوادە خلیل مرادی تا بە امروز از دلیل دستگیری و شرایط او هیچ اطلاعی ندارند.
یکی از دوستان خانوادگی خلیل مرادی گفته است : مادر خلیل بیماری قلبی دارد و هر روز حالش بدتر می شود، هر بار کە بە اطلاعات مراجعە می کنند ماموران جنایتکار اطلاعات بە آنها گفته اند ‹فعلا باهاش کار داریم.

 

 
پنجشنبه ۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah